Obchodní podmínky

 

SHRNUTÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK

  1. Internetový obchod na adrese www.haspadent.cz provozuje obchodní společnost HASPA dent, spol. s r.o., se sídlem Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, IČO 01445481, zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Brně, v oddílu C, vložce 78137, DIČ CZ01445481. Kontaktovat nás můžete na našem e-mailu info@haspadent.cz nebo telefonu.
  2. Jakmile odešlete prostřednictvím internetového obchodu vaši objednávku, dojde tím k uzavření smlouvy. Přijetí objednávky a uzavření smlouvy vám potvrdíme e-mailem.
  3. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění našich povinností plynoucích z uzavřených smluv a na základě vašeho souhlasu v rozsahu specifikovaném obchodními podmínkami.
  4. Pokud si v našem internetovém obchodě objednáte hmotné zboží, dojde tím k uzavření kupní smlouvy.
  5. Toto zboží dodáváme pouze do následujících států: Česká republika a Slovensko. Jeho vlastníkem se jako podnikatel stanete uzavřením smlouvy, ne však dříve, než úplně zaplatíte celkovou cenu. Pokud vám jako podnikateli bude dodáno poškozené zboží, řešte škodu s přepravcem.
  6. Jako podnikatel můžete reklamovat vady, které byly na zboží v okamžiku, kdy na vás přešlo nebezpečí škody, do 6 měsíců, v případě skryté vady do 2 let, od převzetí zboží. Jak přesně zboží reklamovat a co můžete v případě reklamace žádat, naleznete v obchodních podmínkách.

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1.  Působnost obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky upravují uzavírání smluv mezi námi jako obchodníkem a vámi jako zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu a naše a vaše práva a povinnosti ze smluv vyplývající. Součástí obchodních podmínek jsou i povinně poskytované informace a ustanovení týkající se vašich osobních údajů a jejich zpracování. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1. 2020.

1.2.  Používané pojmy. V našich obchodních podmínkách používáme následující zkratky:

1.2.1.  My, čímž se rozumí obchodník, tedy obchodní společnost HASPA dent, spol. s r.o., se sídlem Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, IČO 01445481, zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Brně, v oddílu C, vložce 78137, DIČ CZ01445481.

1.2.2.  Vy, čímž se rozumí zákazník, tedy druhá smluvní strana odlišná od nás, kterým může být pro účely těchto obchodních podmínek a na jejich základě uzavíraných smluv pouze podnikatel, tedy člověk nebo právnická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.2.3.  Internetový obchod, tedy naše webové rozhraní nacházející se na webové adrese http://www.haspadent.cz, ve kterém si můžete prohlédnout naši nabídku a objednat zboží z našeho sortimentu.

1.2.4.  E-mail, tedy elektronická pošta, kterou je možné nás kontaktovat na e-mailové adrese info@haspadent.cz.

1.2.5.  Telefon, pomocí kterého je možné nás kontaktovat na telefonním čísle dostupném na webové adrese našeho internetového obchodu.

1.2.6.  Smlouvy, kterými se rozumí kupní smlouvy.

1.3.  Vztah obchodních podmínek ke smlouvě. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluv. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.

1.4.  Vztah smlouvy a obchodních podmínek k právním předpisům. Práva a povinnosti neupravená obchodními podmínkami nebo smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v souladu s právními předpisy Evropské unie, zejména směrnicí 2000/31/ES, o elektronickém obchodu. V případě rozporu obchodních podmínek nebo smlouvy s právním předpisem, nejedná-li se o záležitost, kterou lze ujednáním upravit odchylně, má přednost právní předpis.

1.5.  Oddělitelnost ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání. Pokud se některé z ustanovení obchodních podmínek nebo smluvních ujednání stane neplatným, neúčinným nebo se k němu nebude přihlížet, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání.

1.6.  Vztahy s mezinárodním prvkem. Právní poměry mezi námi a vámi se v případě přítomnosti mezinárodního prvku řídí českým právem a k řešení případných sporů jsou příslušné české soudy. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva) se nepoužije.

1.7.  Dozorové orgány. Nad naší činností provádí kontrolu a dozor státní orgány České republiky, na které je možné se v souladu právními předpisy, které upravují jejich působnost a pravomoci, obracet se svými podněty. Orgány státního dozoru jsou zejména:

1.7.1.  Česká obchodní inspekce,

1.7.2.  živnostenské úřady,

1.7.3.  Úřad pro ochranu osobní údajů,

1.7.4.  krajské hygienické stanice,

1.7.5.  Státní ústav pro kontrolu léčiv (www.sukl.cz).

OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVÍRÁNÍ SMLUV

2.1.  Objednání zboží. Zboží v našem internetovém obchodě je možné objednat si tak, že nabídku na uzavření smlouvy, kterou je vystavení zboží v internetovém obchodě, přijmete prostřednictvím našeho internetového obchodu.

Přijetí naší nabídky s dodatkem či odchylkou není možné a považuje se za protinabídku z vaší strany.

2.2.  Objednání zboží prostřednictvím internetu. Objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu provedete vybráním nabízeného zboží v požadovaném množství, jakosti a provedení, vložením zboží do virtuálního košíku, vyplněním požadovaných údajů, zvolením způsobu dodání zboží a platby a odesláním vaší objednávky pomocí tlačítka „Odeslat objednávku“, čímž dojde k uzavření smlouvy. Před odesláním objednávky vám bude umožněno zkontrolovat a případně i změnit zadané údaje.

2.3.  Potvrzení přijetí objednávky. Úspěšné přijetí vaší objednávky a uzavření smlouvy vám potvrdíme na vaši e-mailovou adresu zasláním e-mailové zprávy, jejíž součástí bude:

2.3.1.  potvrzení o uzavření smlouvy a jejím obsahu,

2.3.2.  naše obchodní podmínky, jejichž obsahem jsou i povinně poskytované informace.

V případě neúplnosti nebo nesprávnosti objednávky vás vyzveme k jejímu doplnění nebo vás upozorníme na nemožnost uzavření smlouvy.

2.4.  Jazyk a uchovávání smlouvy. Smlouvy se uzavírají v českém jazyce. Uzavřené smlouvy ukládáme a na základě žádosti vám k vaší smlouvě umožníme přístup.

UZAVŘENÉ SMLOUVY A JEJICH OBSAH

3.1.  Změna a zrušení smlouvy. Uzavřené smlouvy není možné jednostranně měnit či rušit; činit tak lze pouze na základě vzájemné dohody, případně pokud tak stanoví právní předpis nebo obchodní podmínky.

3.2.  Obsah kupní smlouvy. Na základě uzavřené kupní smlouvy jsme povinni dodat vám ujednaným způsobem objednané hmotné zboží a poskytnout případné ujednané služby a vy jste povinni si zboží převzít a zaplatit nám celkovou cenu, která je tvořena cenou objednaného zboží, cenou platby, cenou dodání zboží a cenou případných dalších objednaných služeb.

3.3.  Ochrana duševního vlastnictví. Pokud vám na základě smlouvy dodáváme zboží, které je chráněno právy duševního vlastnictví (zejména autorská díla, ochranné známky, průmyslové vzory, patenty a užitné vzory), není součástí smlouvy licence opravňující vykonávat práva duševního vlastnictví. Zboží chráněné autorským právem nesmíte jako fyzická osoba užívat jinak než pro osobní potřebu a jako právnická jinak než pro svou vlastní vnitřní potřebu, zejména nejste oprávněni zboží rozmnožovat, dále prodávat, pronajímat nebo jinak zpřístupňovat třetím osobám.

3.4.  Slevy a reklamní akce. Pro slevové či jiné marketingové akce platí, že pokud není stanoveno jinak, nelze jednotlivé poskytované slevy a jiné výhody kombinovat.

3.5.  Dárky a bonusy. Pokud vám byly v rámci smlouvy poskytnuty dárky či jiné bonusy, je existence darovací smlouvy závislá na existenci smlouvy hlavní, a darovací smlouva je uzavřena s rozvazovací podmínkou zrušení darovací smlouvy v případě zániku smlouvy hlavní.

3.6.  Slevové kupony a dárkové poukazy. Slevový kupony a dárkové poukazy je možné uplatnit za ujednaných podmínek nebo za podmínek uvedených na kuponu nebo poukazu.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.  Způsoby platby. Celkovou cenu je možné uhradit převodem na náš účet č. 2600393820/2010, a to na základě faktury splňující náležitosti daňového dokladu, která bude vystavena v den odeslání zboží nebo jeho předání přepravci.

4.2.  Doba pro zaplacení. Splatnost faktury je 14 dnů.

4.3.  Elektronická fakturace. Souhlasíte se zasláním faktury elektronickou poštou.

DODACÍ PODMÍNKY

5.1.  Způsoby dodání. Zboží vám bude dodáno prostřednictvím určeného přepravce, kterým je Česká pošta.

5.2.  Dodání ve specifických případech. U přístrojů označených jako "Instalace v ceně" bude zboží dodáno a nainstalováno námi určeným technikem. Podmínkou pro provedení instalace zdarma dle tohoto odstavce 5.2 je, že místo, kde má být instalace provedena, bude pro technika předem připraveno, aby mohla být instalace bezproblémově provedena, a to včetně přípravy potřebných přívodů (zejména přívod elektrické energie, včetně revize, přívod vzduchu, podtlaku, odpad, a to dle potřeby určené charakterem výrobku). Zavazujete se k provedení instalace poskytnout veškerou potřebnou součinnost, kterou je možné rozumně požadovat.

5.3.  Omezení dodávání zboží. Zboží dodáváme pouze do těchto států:

5.3.1.  Česká republika

5.4.  Nabytí vlastnického práva. Vlastníkem zboží, které vám dodáme, se jako podnikatel stanete uzavřením smlouvy, ne však dříve, než úplně zaplatíte celkovou cenu.

5.5.  Doba pro dodání. Ujednaná doba pro dodání zboží běží od uzavření smlouvy. Pokud má být celková cena uhrazena před dodáním zboží, běží doba pro dodání zboží až od uhrazení celkové ceny. Zboží bude v této době dodáno na místo určení. Pokud nejste spotřebitelem a zboží má být do místa určení dodáno pomocí přepravce, bude zboží v této době předáno přepravci. 

Doba pro dodání činí 2 týdny. 

U přístrojů označených jako "Instalace v ceně" činí doba dodání 6 týdnů, není-li ujednáno v rámci kupní smlouvy jinak.

5.6.  Převzetí zboží. Zboží jste povinni převzít v ujednané době a na ujednaném místě v závislosti na způsobu dodání. Pokud má být zboží dodáno pomocí přepravce, jste povinni jej převzít při dodání do místa určení. Pokud zboží nepřevezmete, vznikne nám právo od smlouvy odstoupit, právo na zaplacení nákladů spojených s dodáním zboží, pokud nebyly uhrazeny před dodáním zboží. Pokud vám zboží budeme poté, co jej nepřevezmete, dodávat opakovaně, máme právo na úhradu nákladů spojených s opakovaným dodáváním.

5.7.  Škoda na zboží při přepravě podnikateli. Pokud jste podnikatelem a zboží má být dodáno pomocí přepravce, přechází na vás nebezpečí škody na zboží předáním zboží přepravci. Pokud dojde ke škodě na zboží po přechodu nebezpečí škody, neodpovídáme za ni a škoda na zboží nemá vliv na vaši povinnost uhradit celkovou cenu a povinnost zboží převzít. V případě, že vám zboží bude dodáno poškozené, jste povinni neprodleně reklamovat poškození zboží u přepravce.

5.8.  Balení zboží. Pokud nebude ujednáno jinak, bude zboží zabaleno způsobem vhodným pro jeho uchování a ochranu.

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1.  Obecně o odstoupení od smlouvy. Odstoupením od uzavřené smlouvy se smlouva od počátku ruší a strany jsou povinny vrátit si vše, co na základě zrušené smlouvy poskytly. Odstoupením od smlouvy se ruší i na ní závislá smlouva darovací. Právo odstoupit od smlouvy je možné využít za podmínek, které jsou stanoveny dále v těchto obchodních podmínkách, nebo pokud tak stanoví právní předpisy.

6.2.  Naše právo odstoupit od smlouvy. My máme právo odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoli od dne uzavření smlouvy do okamžiku, kdy od nás převezmete zboží, a to z důvodů:

6.2.1.  vyčerpání zásob objednaného zboží,

6.2.2.  nepřevzetí zboží při jeho dodání,

6.2.3.  zneužití objednávkového systému našeho internetového obchodu,

6.2.4.  uvedení chybných údajů při objednávání zboží,

6.2.5.  objednání zboží za cenu výrazně nižší než cenu obvyklou, pokud bylo zboží za tuto cenu nabízeno v důsledku omylu či chyby našeho internetového obchodu,

6.2.6.  dalších hodných zvláštního zřetele.

6.3.  Vaše právo odstoupit od smlouvy. Vy máte právo odstoupit od smlouvy, pouze pokud tak stanoví právní předpis.

REKLAMACE VAD ZBOŽÍ

7.1.  Naše odpovědnost za vady zboží. Zboží vám dodáme v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nebudou-li jakost a provedení ujednány, dodáme vám zboží v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Pokud bude množství určeno jen přibližně, přesné množství určíme my. V případě, že zboží bude při přechodu nebezpečí škody na vás mít vadu, odpovídáme za ni. To neplatí v případě, že půjde o vadu, kterou lze s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

7.2.  Nadstandardní záruka pro podnikatele. Odpovídáme vám i za to, že po dobu ujednanou ve smlouvě, v případě neujednání pak po dobu 24 měsíců od převzetí zboží,

7.2.1.  bude zboží nebo jeho část způsobilé k použití pro svůj obvyklý účel,

7.2.2.  že si zachová své obvyklé vlastnosti.

V případě výrobků, jejichž běžná životnost je kratší než 24 měsíců, naše odpovědnost dle tohoto odstavce 7.2 trvá 3 měsíce. Jedná se zejména o koncovky ručních nástrojů, koncovky piezo, špičky endodontických pilířů, zrcátka a brusné kameny. 

U některého prováděného zboží je pro trvání záruční doby podle tohoto odstavce 7.2 vyžadováno provedení technické kontroly ze strany výrobce. V takovém případě je v důsledku neprovedení takové kontroly záruční doba zkrácena na 12 měsíců; opožděné provedení kontroly neznamená opětovné prodloužení záruční doby. Tato informace je uvedena u příslušného zboží či v odpovídajícím návodu k použití. 

7.3.  Omezení odpovědnosti. Neodpovídáme vám:

7.3.1.  u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

7.3.2.  za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

7.3.3.  u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí,

7.3.4.  za vady zboží, vyplývá-li to, zejména u zboží zuživatelného a podléhajícího rychlé zkáze, z jeho povahy,

7.3.5.  za vady zboží, pokud jste o nich před převzetím zboží věděli,

7.3.6.  za vady zboží, pokud jste je sami způsobili.

7.4.  Doba pro uplatnění práva. Zboží jste povinni si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Vaše právo z odpovědnosti za vady zboží jste povinni u nás uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit. Nejpozději je možné právo uplatnit do 6 měsíců, v případě skryté vady do 2 let, od dne kdy, vám zboží dodáme, případně do skončení doby trvání nadstandardní záruky za jakost. V opačném případě vaše právo z odpovědnosti za vady zboží zaniká a nebude vám přiznáno.

7.5.  Vaše práva při podstatném porušení smlouvy. Bude-li vada znamenat podstatné porušení smlouvy, máte právo:

7.5.1.  na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,

7.5.2.  na odstranění vady opravou zboží,

7.5.3.  na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

7.5.4.  odstoupit od smlouvy.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje dodání zboží s takovou vadou, o které jsme museli již v okamžiku uzavření smlouvy vědět, že pokud byste ji předvídali, smlouvu byste s námi neuzavřeli; v ostatních případech se porušení smlouvy považuje za nepodstatné. Pokud nám zvolené právo neoznámíte, máte práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

7.6.  Vaše práva při nepodstatném porušení smlouvy. Bude-li vada nepodstatným porušením smlouvy, máte právo:

7.6.1.  na odstranění vady,

7.6.2.  na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Pokud nám zvolené právo neoznámíte, můžeme vadu odstranit opravou zboží, dodáním nového zboží nebo dodáním toho, co jsme vám nedodali. Zvolené právo nemůžete později změnit bez našeho souhlasu.

7.7.  Nemožnost požadovat odstoupení od smlouvy a dodání nového zboží. Nemůžete-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jste jej obdrželi, nemůžete odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží. To neplatí,

7.7.1.  došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,

7.7.2.  použili-li jste zboží ještě před objevením vady,

7.7.3.  nezpůsobili-li jste nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

7.7.4.  prodali-li jste zboží ještě před objevením vady, spotřebovali-li jste ho, anebo pozměnili-li jste zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám to, co ještě vrátit můžete, a ve zbytku nám poskytnete náhradu do výše, v níž jste měli z použití zboží prospěch.

7.8.  Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, můžete tak učinit:

7.8.1.  odesláním zboží na adresu našeho sídla,

7.8.2.  pokud je v záručním listě či jiném dokladu, na obalu zboží nebo v našem internetovém obchodě uvedena jiná osoba určená k uplatnění odpovědnosti za vady, u této osoby.

7.9.  Náležitosti reklamace. Zboží je třeba nám předat ve stavu, který umožní posouzení oprávněnosti reklamace, zejména není možné zboží předat nepřiměřeně znečištěné. Při reklamaci je třeba:

7.9.1.  doložit, že zboží bylo zakoupeno u nás,

7.9.2.  sdělit, jakou vadu zboží reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez našeho souhlasu měnit.

7.10.  Vyřízení reklamace. Vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu. Zboží vám bude vráceno stejným způsobem, jako nám bylo při uplatnění reklamace předáno. Pokud bude vaše reklamace uznána, doba pro uplatnění vašich práv z odpovědnosti za vady a doba nadstandardní záruky za jakost se prodlužuje o dobu, kterou nám vyřízení vaší reklamace trvalo.

7.11.  Náhrada nákladů reklamace. V případě, že bude vaše reklamace uznána, máte právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, máme právo na náhradu nutných nákladů, které nám vzniknou vracením vašeho zboží.

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1.  Zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění našich povinností plynoucích ze smluv uzavřených mezi námi a vámi. Za tímto účelem mohou být vaše osobní údaje zpřístupňovány dalším subjektům (zejména dopravcům a provozovatelům platebních systémů).

8.2.  Zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení. Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem dalšího nabízení našeho zboží a služeb prostřednictvím obchodních sdělení.

8.3.  Zpracování osobních údajů na základě souhlasu. Na základě vašeho souhlasu udělovaného na dobu neurčitou zpracováváme vaše osobní údaje také za účelem:

8.3.1.  vedení vašeho uživatelského účtu v našem internetovém obchodě,

8.3.2.  vedení databáze zákazníků.

8.4.  Rozsah zpracování osobních údajů. Osobními údaji, které zpracováváme, jsou:

8.4.1.  jméno a příjmení,

8.4.2.  datum narození,

8.4.3.  adresa,

8.4.4.  e-mailová adresa,

8.4.5.  telefonní číslo,

8.4.6.  identifikační číslo a daňové identifikační číslo,

8.4.7.  IP adresa.

8.5.  Nesouhlas se zpracováním osobních údajů. Kdykoli můžete vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováním vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, stejně jako můžete kdykoli odvolat svůj dřívější souhlas se zpracováním osobních údajů za jiným účelem.

8.6.  Práva subjektu osobních údajů. Ohledně vašich osobních údajů máte dále právo:

8.6.1.  žádat opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů,

8.6.2.  žádat informace o zpracování vašich osobních údajů, za jejichž poskytnutí od vás můžeme žádat úhradu nezbytných nákladů,

8.6.3.  žádat vysvětlení nebo nápravu v případě, že se domníváte, že provádíme zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem.

8.7.  Použití cookies. Při používání našeho internetového obchodu může docházet k ukládání souborů cookies do vašeho zařízení. Jejich použití můžete kdykoli odmítnout nastavením vašeho zařízení příslušným způsobem.

DALŠÍ USTANOVENÍ

9.1.  Zpětný odběr. V souladu se zákonem č. 185/2011 Sb., o odpadech u nás máte možnost při nákupu některých druhů zboží bezplatně odevzdat v místě prodeje stejné množství zboží podobného typu a použití.