Elektrické revize

Účelem revize elektrických zařízení je ověřování stavu zařízení z hlediska bezpečnosti. Kontroly elektrických zařízení jsou prováděny dle provozních řádů a návodů k obsluze předepsaných výrobcem. Při revizi elektrického zařízení provádíme jeho prohlídku, kontrolní měření a přezkoušení celkového stavu. Požadavky bezpečnosti se považují za splněné, pokud el. zařízení odpovídá z hlediska bezpečnosti příslušným ustanoveným normám. Provozovatel el. zařízení je povinen udržovat bezvadný technický stav kontrolovaného elektrického zařízení po dobu jeho životnosti, a to např. pravidelným servisem, prohlídkou, zkouškou, atd…

Revizní činnost zajišťuje revizní technik na základě získaného oprávnění Technické inspekce České republiky. Prohlídkou, kontrolním měřením a přezkoušením celkového stavu ověřuje bezpečný a bezporuchový provoz elektrického zařízení. Ke každé revizi se vystaví revizní zpráva, kde se zohlední veškeré provedené činnosti při revizi, zjištěné závady a závěrem takové zprávy je, že elektrické zařízení je způsobilé bezpečného provozu. V krajních případech se může stát, že vzniklé závady brání kladnému výsledku, a proto v takových případech je potřeba tyto závady co nejdříve odstranit po domluvě s revizním technikem.

Elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu (výchozí revize*) odborně prověřena a vyzkoušena a po dobu svého provozu (pravidelná revize**) podrobována pravidelným kontrolám, zkouškám a revizím. Provoz elektrických zařízení elektroinstalací předepisuje norma ČSN 33 1500, která stanovuje lhůty revizí podle prostředí nebo druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob.

* výchozí revize - je nutné provést před uvedením zařízení do provozu u nových elektrických zařízení anebo po jejich rekonstrukci

** pravidelná revize - provádí se dle stanovené lhůty, která je určena ve výchozí revizní zprávě anebo podle prostředí, které definuje protokol o určení vnějších vlivů.

Naši smluvní zákazníci mohou mít zajištěny pravidelné revize elektrických zařízení v rámci smlouvy.

 
HASPA dent, spol. s r.o.           image001.jpg
Olomoucká 704/174
627 00 Brno
IČ: 01445481
DIČ: CZ01445481

tel. +420 77 44 11 809
email: info@haspadent.cz
web: www.haspadent.cz